Adatkezelési szabályzat

Alfa-Gép Kft. adatvédelmi tájékoztató

Tartalom:

1. Bemutatkozás

2. Fogalom meghatározások

3. Adatkezelés célok, az érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja és az adatkezelés ideje

1. Bemutatkozás

Az Ön adatainak biztonsága fontos a számunkra. Jelen Tájékoztató célja, hogy bemutassuk Önnek, hogy a velünk megosztott adatait hogyan kezeljük. Jelen Tájékoztatóban ismertetett, általunk alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket társaságunk magára nézve kötelező erővel alkalmazandónak tartja. Jelen Tájékoztató a Honlapon, kiállításokon, bemutatókon továbbá *SZEMÉLYES_ÉRTÉKÉSÍTÉS során megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A Tájékoztató rendelkezései az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet”), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv) rendelkezésein alapulnak. E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni. Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))

2. Fogalom meghatározások

1. Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja Jelen Tájékoztató vonatkozásában adatkezelőnek minősül: Alfa-Gép Kft. (5600 Békéscsaba Szarvasi út 84. Adószám: 11054058-2-04, Cégjegyzékszám: 04-09-003329, Tel.: 0666-447-909, E-mail: info@alfa-gep.hu) Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

2. Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3. Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

4. Érintett a személyes adatait az adatkezelőnek adatkezelésre rendelkezésre bocsátó természetes személy, aki azonosított vagy azonosítható az adatok által, azaz Ön.

5. Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

6. Jogalap a személyes adatok jogszerű kezelését biztosító tényállás, vagy feltétel. Jogszerű az adatkezelés, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

7. Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

8. Honlap az Adatkezelő által üzemeltetett alfagep.hu internetes oldal és aloldalai.

9. Ki kezeli a személyes adatait és hol tárolják azokat? Az Ön által megadott személyes adatokat az Alfa-Gép Kft., mint adatkezelő kezeli. Az adatait Magyarországon tároljuk, de az Európai Gazdasági Társaság („EGT”) területén kívüli országban is feldolgozhatjuk. A személyes adatokra továbbítására vonatkozó jogszabályi előírásokat betartjuk az EGT-n kívüli átadás esetében megfelelő garanciákat alkalmaz az Európai Bizottság jóváhagyási végzésével nem rendelkező országok esetében.

10. Mire használjuk személyes adatait és mi teszi lehetővé kezelésüket? Az Ön személyes adatait kizárólag az általunk az adatkezelési cél eléréséhez használjuk fel.

A célhoz kötöttség mellett az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezeléséhez rendelkezünk megfelelő jogalappal, ami lehet • az Öntől előzetesen beszerzett és kifejezett hozzájárulás, • jogszabályban rögzített kötelezettségünk, • vagy az, hogy az Ön személyes adata szükséges az Ön és közöttünk létrejövő szerződés megkötéséhez.

11. Milyen jogok illeti meg Önt? A. Személyes adathoz hozzáférés joga: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ön személyes adatát, és ha igen, akkor az adatokhoz biztosítson hozzáférést. Az Ön személyes adatainak kezeléséről írásban, a címünkre (Alfa-Gép Kft. (5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.) küldött könyvelt küldeményként eljuttatott levélben, illetve az info@alfa-gep.hu emailcímre küldött e-mailben kérhet tájékoztatást. Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága miatt az Alfa-Gép Kft., mint Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az elérhetőségeinkre érkező tájékoztatás kérést akkor tekintsen hitelesnek, ha abból Ön, mint érintett egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatás kiterjedhet az Ön személyes adatainak körére, azok forrására, az adatkezelés céljára, időtartamára, jogalapjára, az adatkezelés során elvégzett tevékenységekre, illetve személyes adatok továbbítása

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárásszerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Adathordozáshoz való jog: Amikor automatikus úton dolgozzuk fel személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján, például a Honlap használata során, akkor Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése. Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására az Általános Adatvédelmi Rendelet szabályait kell alkalmazni (ilyen eset, ha Ön is nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az adathoz).

A helyesbítés joga: Ha az általunk kezelt személyes adatai helytelenek, vagy hiányosak, akkor Ön kérheti azok módosítását, kiegészítését. A módosítást követően a korábbi személyes adata nem állítható helyre.

A törlés joga: Ön kérheti tőlünk személyes adatainak törlését. A személyes adatok törlése iránti kérelemnek haladéktalanul eleget teszünk, de a törlési kérelem megtagadható, ha (a) Önnek folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal. (b) Visszaigazolt megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk. (c) Fennálló és rendezetlen tartozása van felénk, a fizetési módtól függetlenül (d) Ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait a kiállított bizonylaton könyvelési célokból megtartjuk Az (a), (b) és ( c) pontokban felvázolt esetekben jogi igények előterjesztéséhez és érvényesítéshez fűződő jogos érdekből, (d) pont jogszabályban rögzített kötelezettségünkből fakadóan kezeljük személyes adatait. A törlési kérelmének esetleges megtagadásáról és annak okáról tájékoztatjuk Önt. Törlési kérelem teljesítése után a törölt személyes adatok nem állíthatók helyre.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

A tiltakozáshoz való joga (a) Ön bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Alfa-Gép Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A direkt marketinggel szembeni tiltakozás joga Önnek joga van bármikor ellenvetéssel élni, vagy a korábban adott hozzájárulását megvonni a direkt marketinggel szemben, ideértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést is. A direkt marketingről egyszerűen lemondhat, ha követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben.

Korlátozás joga Ön jogosult korlátozni a személyes adatainak feldolgozását, ha: (a) Ha az Alfa-Gép Kft. jogos érdekei alapján végzett feldolgozás ellen tiltakozna. Ekkor felfüggesztjük az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig. (b) Ha nyilatkozata szerint az Alfa-Gép Kft. által kezelt személyes adatai pontatlanok, ekkor korlátoznunk kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig. (c) Ha a feldolgozás jogtalan, de ellenzi személyes adatai törlését. Ekkor az adatok törlése helyett kérheti személyes adatai korlátozását (d) Ha az Alfa-Gép Kft adatkezelési célja megvalósult és így már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

3. Adatkezelés célok, az érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja és az adatkezelés ideje

A vásárlásakor Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy feldolgozzuk vásárlásait, kezeljük rendeléseit és visszaküldéseit, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére. Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyintézéshez: kapcsolattartáshoz szükséges információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám.

A harmadik feleknek továbbított személyes adatait arra használjuk, hogy a vásárlását a szállítást végző vállalkozás elvégezhesse.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának? Személyes adatainak feldolgozása szükséges számunkra annak érdekében, hogy a megrendelést kezelhessük és kézbesítsük Önnek.

Meddig történik adatkezelés? Mindaddig kezeljük, amíg Ön nyitott árajánlattal rendelkezik nálunk, vagy a vonatkozó jogszabályban rögzített adatkezelési kötelezettségünk fennáll.

Direkt marketing Miért használjuk a személyes adatait? Személyes adatait arra használjuk, hogy marketingajánlatokat, tájékoztatókat, információs felméréseket és meghívókat küldjünk Önnek email, telefonhívások és postai levelek útján.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel? A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel *kapcsolattartói információk, így e-mail címek, telefonszám és postai irányítószám

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz? A harmadik félnek adatot kizárólag az Ön felé fennálló szolgáltatási kötelezettségünk teljesítése miatt adunk át. Szolgáltatónak, feladata teljesítéséhez adtuk át adatait. Az adatait soha sem adjuk át, adjuk el vagy cseréljük el marketingcélokból.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának? Személyes adatainak kezeléséhez az Ön által adott hozzájárulás teremt számunkra jogalapot, amit jogában áll bármikor visszavonni.

A direkt marketing célú adatkezelést a következő módokon mondhatja le: * követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben * elérhetőségeink valamelyikén megkeres bennünket.

Mennyi ideig mentjük el az adatait? Adatait megtartjuk direkt marketing céljából, amíg vissza nem vonja beleegyezését.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz? A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse fent említett szolgáltatási kötelezettségét Ön felé, a weboldal optimalizálásához weboldal-ügynökségeket, a termékek értékeléséhez analitikai eszközöket használunk.

Előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a Portálon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának? A személyes adatainak feldolgozása a fiókjához az Ön beleegyezésén alapul, amikor létrehozza a Honlapon a fiókját.

Személyes adatainak feldolgozása annak érdekében, hogy a megfelelő termékinformációt nyújthassuk, jogos érdekünkön alapul. Múltbeli vásárlásai adatait a vonatkozó jogszabályban rögzített kötelezettségünk miatt kezeljük. Önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja a személyes adatai feldolgozását illetően. Amikor így tesz, a fiókja megszűnik.

Mennyi ideig mentjük el az adatait? Adatait mindaddig megtartjuk, amíg aktív kapcsolattal rendelkezik cégünknél, annak megszüntetéséről nem nyilatkozik, illetve a vonatkozó jogszabályokban rögzített adatkezelési kötelezettségünk fennáll.

A törvényi kötelezettségek betartása

Miért használjuk fel a személyes adatait? Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a vonatkozó jogszabályokba foglalt előírásoknak, bírósági végzéseknek és a hatóságok jogerős döntéseinek. Ebbe beletartozik az is, hogy vásárlását követően a személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a hatályos jogszabályok szerint, azok betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel? A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel *ügyfélszám *rendelési szám *név *postai cím *tranzakció összege *tranzakció dátuma

Ki fér hozzá a személyes adataihoz? Személyes adatait megosztjuk a könyv- és számviteli rendszerünket szolgáltató informatikai vállalatokkal.

Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának? Az adatkezelést jogszabályba foglalt kötelezettségeinek való megfelelés miatt végezzük.

Mennyi ideig tároljuk az adatait? Az adatait az országában hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk.

Külső szolgáltatók

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt, vagy feldolgozott Személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja Önt.

Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Adatfeldolgozóinkat minden esetben körültekintően választjuk ki, auditáljuk és a kapcsolatot a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződéssel szabályozzuk.

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Portálhoz/Szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról vagy az Adatkezelő Portálján folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Inc., Google LLC, YouTube LLC, Linked.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

A Honlaphoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben sütit, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik bármikor törölhetők az Ön készülékéről, az Ön által használt böngésző megfelelő beállításával pedig általában elutasítható a sütik használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett süti beazonosítása az adott sütihez kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására az alkalmazott technikai megoldás miatt nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Módosítás, kapcsolat, panasztétel

Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása A személyes adatok védelmével foglalkozó, gyorsan fejlődő jogi szabályozás, vagy a biztonságosabb technológiák megjelenése miatt előfordulhat, hogy frissítenünk kell jelen Tájékoztatónkat, és így fenntartjuk a jogot, hogy egyoldalúan módosítsunk rajta. A jelentős változásokról mindig tájékoztatjuk Önt.

Kapcsolat Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keressen minket az elérhetőségeink valamelyikén.

Panasztétel, jogi út

Önt megilleti a jog, hogy az Önt érintő Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz forduljon. A hatóság elérhetőségei: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1363 Budapest Pf. 9. .; telefon: +36-30-683-5969, +36-30-549-6838; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az Ön jogait ért sérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Önt a kérésre tájékoztatjuk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Békéscsaba, 2018. május 22.